Zrób zrzut ekranu za pomoca narzedzia NVIDIA® Ansel i zawalcz o nagrody!

Postanowienia ogólne


1. Konkurs organizowany jest przez GRY-OnLine S.A. z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 w Krakowie; KRS 0000294732, Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości), zwanej dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest na zlecenie firmy x-kom Sp. z o. o., ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa (zwanej dalej: „Zleceniodawcą”).
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegóły konkursu


5. Konkurs rozpoczyna się 16.01.2019 roku. Okres zgłaszania Prac Konkursowych trwa do 30.01.2019 roku włącznie. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia okresu zgłaszania Prac Konkursowych.
6. Konkurs polega na wykonaniu zrzutu ekranu za pomocą narzędzia NVIDIA Ansel.
7. Praca Konkursowa winna spełniać następujące warunki:
a. zrzut ekranu należy wykonać z dowolnej gry kompatybilnej z narzędziem NVIDIA Ansel;
b. zrzut ekranu powinien zostać wykonany za pomocą narzędzia NVIDIA Ansel, a następnie dodany do galerii Shot with GeForce (https://www.nvidia.com/pl-pl/geforce/shot-with-geforce/) oraz oznaczony opisem zawierającym hashtag #gryonline i nazwę użytkownika w serwisie GRY-Online;
c. link do pracy powinien zostać przesłany na adres mailowy: konkursy@gry-online.pl. Informacje o tym jak poprawnie wysłać zgłoszenia znajdują się w punkcie 11 niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku niespełnienia wymagań technicznych przedstawionych w punkcie 7., zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.
9. Uczestnik zachowuje prawo do publikowania pracy konkursowej we własnych mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest itd. oraz blogach.
10. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej: https://ansel.gry-online.pl/, stworzonej przez Organizatora.

Zgłoszenie


11. Zgłoszenie mailowe musi zawierać:
a) tytuł maila „Konkurs NVIDIA”;
b) w treści wiadomości należy wpisać nazwę użytkownika w serwisie GRY-Online oraz link do zrzutu ekranu wgranego na stronę https://www.nvidia.com/pl-pl/geforce/shot-with-geforce/ zgodnego z wymaganiami Regulaminu.

Warunki udziału w konkursie


12. Każdy użytkownik może zgłosić tylko jedną pracę.
13. Aby dane zgłoszenie zostało zakwalifikowane do udziału w Konkursie i podlegało ocenie, musi być przekazane w terminie wskazanym w pkt. 5, zgodnie z wytycznymi postawionymi w pkt. 7 i 11, a ponadto:
a. nie może naruszać dobrych obyczajów przyjętych w społecznościach internetowych;
b. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich; tyczy się to także praw autorskich do oficjalnych materiałów Zleceniodawcy;
c. nie może nawiązywać do alkoholu, narkotyków lub intymnych części ciała, a ponadto przekleństw i słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. Niedopuszczalne jest także umieszczanie tych słów w wersji ocenzurowanej.
14. Z chwilą zakwalifikowania zgłoszenia, staje się ono Pracą Konkursową, a użytkownik staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), a ponadto oświadcza, że:
a. jest autorem zgłoszonej Pracy Konkursowej i posiada do niej wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie;
b. oświadcza, że Praca Konkursowa jest zgodna z niniejszym Regulaminem, nie narusza praw osób trzecich, jest wolna od jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;
d. udziela nieodpłatnej niewyłącznej licencji na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zezwala na wykorzystanie Pracy Konkursowej w części lub w całości, na wszelkich polach eksploatacji.
15. W momencie wysłania zgłoszenia, Zgłaszający jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie pracy w całości lub fragmentach przez Organizatora.
16. W wypadku naruszenia praw autorskich, bądź majątkowych uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.
17. Uczestnicy Konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w Konkursie i z odbiorem Nagrody.
18. Do udziału w Konkursie niezbędna jest rejestracja na stronach internetowych Organizatora oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sekcji „moje gry-online.pl” (punkt: „Chcę otrzymywać specjalnie do mnie skierowane informacje i promocje oraz brać udział w konkursach (…)” w zakładce „Ustawienia”). Darmowy profil w serwisie GRY-OnLine.pl można założyć na stronie https://www.gry-online.pl/rejestracja.asp.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
a. osób prowadzących działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one podejmować działania prowadzące do prób obejścia Regulaminu, lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Konkursu;
b. osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, godzące w ich wizerunek, lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Przeniesienie praw autorskich


20. Z chwilą przedstawienia zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Zleceniodawcy nieograniczonej w czasie i terytorialnie niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej, obejmującej w najpełniejszym dopuszczalnym prawem zakresie, wszelkie znane pola eksploatacji, w szczególności:
a. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
c. wprowadzanie do obrotu;
d. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych;
e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pracy Konkursowej w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów w tym serwisów społecznościowych – odpłatnych lub nieodpłatnych, dostępnych m.in. w formacie downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL lub jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii, za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);
f. publiczne wykonywanie;
g. publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio lub video np. komputerów stacjonarnych lub przenośnych, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3 lub MP4, iPod, iPhone, itp.);
h. wystawianie, wyświetlanie, użyczenie, najem, dzierżawa;
i. nadawanie drogą emisji telewizyjnej w sposób przewodowy lub bezprzewodowy (w technologii analogowej lub cyfrowej, w sposób kodowany lub niekodowany), w szczególności przez stację naziemną, za pomocą satelity (w tym za pośrednictwem platform cyfrowych) oraz w sposób przewodowy (za pomocą sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, itp.) oraz w sposób umożliwiający odbiór za pomocą telefonów komórkowych;
j. reemitowanie analogowe lub cyfrowe wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technice), m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.;
k. rozprowadzanie i rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, w szczególności z wykorzystaniem technologii ADSL, DSL, xDSL, Ethernet;
l. wykorzystywanie w celach marketingu, promocji i reklamy.

Nagroda


21. Nagrodami w konkursie są:
a. nagroda główna: karta graficzna NVIDIA Gigabyte GeForce RTX 2070 GAMING 8G;
b. nagroda za zajęcie drugiego miejsca: urządzenie NVIDIA SHIELD TV.

22. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny lub nagrodę innego rodzaju.
23. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

Tryb wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagród


24. Sponsorami Nagród są Organizator oraz Zleceniodawca.
25. Zwycięzców Konkursu wyłoni jury powołane przez Organizatora i Zleceniodawcę, spośród wszystkich zgłoszonych prac, spełniających warunki podane w konkursie.
26.Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o zwycięstwie przez Organizatora w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu za pośrednictwem wiadomości e-mail. W wiadomości zwycięzca zostanie poproszony o potwierdzenie poprawności danych podanych w sekcji "moje gry-online.pl.
27. Finaliści powinni w ciągu 48 godzin odpowiedzieć na maila organizatorów. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku przez użytkownika, Organizator ma prawo wyłonić innego zwycięzcę.
28. Podatek od Nagrody głównej odprowadza Organizator. W celu prawidłowego odprowadzenia podatku jej zdobywca zobowiązany jest podać następujące dane w celu umożliwienia przez firmę GRY-OnLine S.A. dopełnienia formalności z tym związanych: Imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, nazwę odpowiedniego urzędu skarbowego oraz adres zameldowania. W przypadku niedopełnienia tych formalności Organizator wybierze nowego zwycięzcę spełniającego warunki Regulaminu.
29. W przypadku wygranej warunkiem otrzymania Nagrody jest:
a. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sekcji „moje gry-online.pl” (punkt: „Chcę otrzymywać specjalnie do mnie skierowane informacje i promocje oraz brać udział w konkursach (…)” w zakładce „Ustawienia”);
b. poprawne wypełnienie danych adresowych w sekcji „moje gry-online.pl” (przycisk „uaktualnij/zmień swoje dane” w zakładce „Ustawienia”;
c. w przypadku zwycięzcy nagrody głównej przesłanie swoich danych osobowych niezbędnych do odprowadzenia podatku.
30. W przypadku naruszenia regulaminu, jury wskazane przez Organizatora w terminie do 2 dni od wykrycia naruszenia, wybierze nowego zwycięzcę.

Postanowienia końcowe


31. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu, których obiektywnie i przy zachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach nie można było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej.
32. Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu jest Organizator. Więcej szczegółów dotyczących polityki prywatności GRY-Online można znaleźć na stronie: https://www.gry-online.pl/regulamin.asp?ID=12 w tym: gromadzone informacje, w jaki sposób są zbierane i do czego są wykorzystywane, gdzie są przechowywane i w jaki sposób są chronione.
33. Dane osobowe Uczestników konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia, w szczególności doręczenia zwycięzcy Nagrody będą przetwarzane przez podmioty prawnie upoważnione przez Organizatora, w tym:
a. UPS Polska Sp. z.o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu zwycięzców w celach dostarczenia nagrody);
b. Biuro Rachunkowe O-MEGA Sp. z o.o., Walerego Sławka 45 a 30-633 Kraków (imię, nazwisko zwycięzców w celach księgowych oraz odprowadzenia podatku).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowej realizacji Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania podczas trwania konkursu.
34.Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia, zawierające dokładne dane personalne zgłaszającego oraz przyczynę reklamacji, należy składać na piśmie w przeciągu 7 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy na adres Organizatora (podany w pkt. 1 Regulaminu) lub na adres konkurs@gry-online.pl wraz z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs NVIDIA Ansel”. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
35. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firm GRY-OnLine S .A., x-kom sp. z o.o., NVIDIA oraz Gamma PR, lokalne podmioty tychże, jak również pracownicy agencji współpracujących przy organizacji Konkursu oraz członkowie ich rodzin.
36. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
a. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
b. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.
37. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z punktem pierwszym powyżej zostanie udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem www.gry-online.pl z 14 dniowym wyprzedzeniem. Z takim samym wyprzedzeniem, Regulamin zostanie przesłany na adresy e-mail użytkowników, wskazane podczas rejestracji. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem Konkursu do chwili zmiany regulaminu, polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.
38. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników, jeśli nie są to zmiany wskazane w punkcie 36. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej konkursu.
39. Przystępując do udziału w Konkursie, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
40. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.